Görüş Bildir

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruluyor

Uluslararası koruma başvuruları valiliklerce kaydedilecek

TBMM Başkanlığı'na sunulan ''Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı''na göre, uluslararası koruma başvurularında işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalan kişilere, yeterli tedavi imkanı sağlanacak.

Başvuru sahipleri, kimlik veya vatandaşlık bilgilerinin doğruluğuyla ilgili ciddi şüphe olması, sınır kapılarında usulüne aykırı olarak ülkeye girmekten alıkonulması, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehlike oluşturması halinde idari gözetim altına alınabilecek. Başvuru sahibinin, idari gözetim süresi 30 günü geçmeyecek. İdari gözetim altına alınan kişi sulh ceza hakimine başvurabilecek.

Uluslararası koruma başvuruları valiliklerce kaydedilecek. Kayıt sırasında, başvuru sahibinden ülkesini terk ettikten sonra başından geçen ve başvuru yapmasına neden olan olaylar ve Türkiye'ye giriş şekline ilişkin bilgi ve belgeleri alınacak.

Başvuru sahibinin talep etmesi halinde, başvuru, kayıt ve mülakat aşamalarındaki kişisel görüşmelerde tercümanlık hizmetleri sağlanacak. Başvuru sahibine, kendisine gösterilen kabul ve barınma merkezinde, belirli bir ilde ikamet etme zorunluluğu gibi idari yükümlülükler getirilebilecek.

Uluslararası Koruma Kimlik Belgesi

Başvuru sahibinin, daha önceden mülteci olarak tanındığı ve halen bu korumadan yararlanma imkanının olduğunun ortaya çıkması halinde, başvuru kabul edilemeyecek. Söz konusu kişi ilk iltica ettiği ülkeye gönderilecek. Ancak gönderileceği ülkenin kabul etmemesi halinde başvuru işleme konulacak.

Kişilerin hayatının veya hürriyetinin, ırkı, dini, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle tehdit altında olmaması; işkenceye, insanlık dışı ya da onur kinci ceza veya muameleye tabi tutulacağı ülkelere geri gönderilmemesi, mülteci statüsü talep etme ve mülteci olarak nitelendirilmesi durumunda koruma elde etme imkanının bulunması, ''güvenlik üçüncü ülke'' olarak kabul edilecek. Bu kişilerin de başvuruları işleme konulmayacak.

Etkin ve adil karar verebilmek amacıyla, başvuru sahibiyle kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde bireysel mülakat yapılacak.

Mülakatı tamamlanan başvuru sahibine ve varsa birlikte geldiği aile üyelerine, uluslararası koruma talebinde bulunduğunu belirten ve yabancı kimlik numarasını içeren 6 ay süreli Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi düzenlenecek.

 

Eğitim hizmeti alabilecekler

 

Başvuru, kayıt tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde sonuçlandırılacak. Başvuru sahibine, zulüm veya ciddi zarar görme tehdidine karşı vatandaşı olduğu ülke koruma sağlayabiliyorsa, başvuru sahibinin uluslararası korumaya muhtaç olmadığına karar verilebilecek.

Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler, itirazları durumunda, ücretleri kendilerince karşılanması kaydıyla avukat tarafından temsil edilebilecek. Avukatlık ücretlerini karşılama imkanı bulunmayan başvuru sahibine adli yardım hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanacak.

Mülteci statüsü verilenlere yabancı kimlik numarasını içeren üçer yıl süreli kimlik belgesi düzenlenecek.

Uluslararası koruma statüsü sahibi kişi; vatandaşı olduğu ülkenin korumasından kendi isteğiyle tekrar yararlanması, kaybettiği vatandaşlığını kendi isteğiyle tekrar kazanması, terk ettiği veya zulüm korkusuyla dışında bulunduğu ülkeye kendi isteğiyle dönmesi halinde uluslararası koruma statüsü sona erecek.

Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden, gönüllü olarak geri dönmek isteyenlere, ayni ve nakdi destek sağlanacak.

Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişi ve aile üyeleri, ilköğretim ve ortaöğretim hizmetlerinden, sosyal yardımlardan faydalanabilecek.

Harçlık verilecek

Başvuru sahibi veya şartlı mülteci, uluslararası koruma başvurusu tarihinden 6 ay sonra çalışma izni almak için başvurabilecek. Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi, statü almasından itibaren bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilecek. Türkiye'de 3 yıl ikamet eden, Türk vatandaşıyla evli olan ya da Türk vatandaşı çocuğu olan mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için iş piyasasına erişimde sınırlama uygulanmayacak.

Muhtaç olduğu tespit edilen başvuru sahibine, Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü alınarak harçlık verilebilecek.

Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak Türkiye sınırlarına gelen ya da sınırları geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilecek.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Göç Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılabilecek.

Yabancılar, ülkenin siyasi yapısı, dili, hukuki sistemi, kültürü ve tarihi ile hak ve yükümlülüklerinin temel düzeyde anlatıldığı kurslara katılabilecekler.

Türkiye'ye yasa dışı giren veya Türkiye'yi yasa dışı terk eden ya da buna teşebbüs eden yabancılar hakkında 2 bin, Türkiye'ye girişleri yasaklanmış olmasına rağmen ülkeye girenlere 1000, kendilerine tanınan süre içinde ülkeden ayrılmayanlara 1000, işlemler sırasında kaçanlar hakkında 1000 lira ceza uygulanacak.

Suçların bir yıl içinde tekrarı halinde, para cezaları yarı oranında artırılacak.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulacak

Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye'ye giriş ve Türkiye'de kalışları, Türkiye'den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulacak.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, insan ticareti mağdurlarının korunmasına ilişkin işlemleri yürütecek, Türkiye'deki vatansız kişileri tespit edecek, düzensiz göçle mücadele edecek ve bu konuda kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacak.

Bazı bakanlıklar ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı ve Göç İdaresi Genel Müdürlerinin katılımıyla Göç Politikaları Kurulu oluşturulacak.

Kurul, Türkiye'ye kabul edilecek yabancılar ile bu yabancıların ülkeye giriş ve ülkede kalışlarıyla ilgili usül ve esasları belirleyecek, insan ticareti mağdurlarına yönelik yardım hatlarını kuracak.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatına toplam 3 bin 5 kadro ihdas edilecek.

AA
Etiketler: |