Görüş Bildir

Hakkari ve Şırnak'ın ilçe olma kaderi iptal edildi!

Hakkari ve Şırnak'ın ilçe olma kaderi iptal edildi!

Hakkari ve Şırnak'ın il statüsünden çıkarılması ile terör suçu nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, başkanvekili ve meclis üyelerinin yerine İçişleri Bakanı ve vali tarafından görevlendirme yapılmasına ilişkin düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Torba Kanun tasarı metninden çıkarıldı.

Proje bazlı teşvik uygulaması, şehit yakınına ÖTV'siz  araç, ticari araçların yenilenmesinde vergi teşviki ile vakıf üniversitelerine  ilişkin düzenlemeleri de içeren torba tasarının 80 maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda  kabul edildi. 

TBMM Genel Kurulu'nda, torba tasarı olarak bilinen "Yatırımların Proje  Bazında Desteklenmesi, İki İl Merkezinin Değiştirilmesi ve Bazı Kanun ve  KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı"nın maddelerinin görüşmeleri  tamamlandı.

Görüşmeler sırasında kabul edilen önergelerle Hakkari ve Şırnak'ın il  statüsünden çıkarılması ile terör suçu nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye  başkanı, başkanvekili ve meclis üyelerinin yerine İçişleri Bakanı ve vali  tarafından görevlendirme yapılmasına ilişkin düzenlemeler tasarı metninden  çıkarıldı.

Bu düzenlemeler, dört partinin ortak önergesi ile metinden  çıkarılırken, muhalefet partisi milletvekilleri kararı alkışlarla karşıladı.

Ayrıca, görüşmelerde özel bütçeli idarelere ait ticari amaçlı  kuruluşlardaki hisseler ile varlıklardan bu idarece Özelleştirme İdaresi  Başkanlığına bildirilenlerin, bu kanun hükümleri çerçevesinde  özelleştirilebileceğine ilişkin düzenlemeyi tasarıdan çıkaran önerge de kabul  edildi.

 Kabul edilen maddelere göre, defin ruhsatını, mevtanın muayenesinden  sonra belediye tabiplerinin yanı sıra toplum sağlığı merkezi tabipleri ve aile  hekimleri de verebilecek. Bu ruhsatın yerleşim yeri bazında hangi tabiplerce  verileceğini Türkiye Halk Sağlığı Kurumu belirleyecek.

 DSİ Genel Müdürlüğü muhasebe hizmetleri, 5 yıl daha Maliye Bakanlığı  personelince yürütülecek.

 Karayolları Genel Müdürlüğünce erişme kontrolü uygulanan  karayollarında yapılan, işletilen, işlettirilen, yap-işlet-devret modeli esas  alınarak yaptırılan ve işlettirilen binalar, hizmet tesisleri ve bakım işletme  tesisleri, karayolunun müştemilatı sayılacak. Bu bina ve tesisler, devlet  ormanlarındaysa  Karayolları Genel Müdürlüğüne bedelsiz devredilecek.

 Müsadereye konu olmaları nedeniyle kamu hizmetine sunulamayacak olan  ve orman niteliğini kazanan taşınmaz üzerinde bulunan fabrika ya da  ticarethaneler, 49 yıllığına kiraya verilebilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izniyle faaliyet  gösteren özel kreş ve gündüz bakımevlerinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul  öncesi eğitim kurumlarında uygulandığı gibi 5 vergilendirme dönemi süresince elde  edilen kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Gayrimenkul sahiplerince yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu  sağlamaya yönelik harcamalar doğrudan gider olarak indirilebilecek.

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kredi teminatı sağlayan kurumların,  Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki kazanç ve iratları üzerinden vergi kesintisi  yapılmayacak.

Bakanlar Kuruluna, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara  vergi kesintisi yaptırmaya ve belirli şartlar altında farklı kesinti oranları  tespit etmeye ilişkin yetki verilecek.

Değerli Kağıtlar Kanunu'nda yer alan değerli kağıtlar tanımına  elektronik imza kullanmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde  oluşturulan belgeler de dahil ediliyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi sınırları içerisinde, düzenlemenin  yürürlüğe girdiği tarihten önce Gecekondu Kanunu'na göre ilgili idarelerce  yapılan arsa veya konut tahsis işleminin gerçekleştirilememesi halinde, arsa veya  konut tahsisi için ödenen bedeller en geç 3 ay içerisinde faiziyle hak  sahiplerine veya mirasçılarına ödenecek. Hak sahipleri, bunun dışında ilgili  idareden herhangi bir hak, bedel ve tazminat talep edemeyecek.

 Arsa veya konut tahsis işleminin gerçekleştirilememesi nedenleriyle  arsa veya konutların adlarına tescili, bedel veya tazminat ve benzeri taleplerle  açılan ve henüz kesinleşmeyen her türlü davalarda da bu hüküm uygulanacak.  Reddedilen davaların yargılama giderleri davalı idare tarafından ödenecek.

(Akşam)


Etiketler: | | |