G鰎 Bildir

KALEM軳 D軱

謒er B鼀黭timur

omerbuyuktimur@hotmail.com

中躎躖ORUZ, 躌ETM軾ORUZ!?

Ne yaz齥 ki!… Kent olarak, "bitap" düü vaziyetteyiz!!..

C齦齴la⺶齥…

Bir tükenmiik var.. Bir bezginlik.. Bir "bananecilik"..

Bir bo vermiik ruhuyla, verimsizle⺶ik!!…

Ne o eski siyaset.. Ne o eski ekonomi.. Ne o eski, Diyarbekir'in ruhsal üstünlüü..

Ve ne de, sosyal hayattaki güçlülük..

Yok.. Maalesef "vahim bir kay齪lar" dönemi içerisindeyiz!…

***

Gelinen amaya dair; "bir dizi" faktörler s齬alayabiliriz..

Kürtlerin talepleri.. Beklentileri.. Bu kulvardaki "siyasi" çekieler..

Devletin politikas.. 輓kar ve asimilasyonun, dayat齝齦..

辤ddet.. Terör.. Kan ve gözya… Bunlar, "ana etkenler?"…

Evinden, bark齨dan edilmi⺧en.. Yani, "yasaklar.."

***

Ancak!… Her 㧐ye "ra餸en" hayat devam ediyor..

蔺te, bu noktada, ar齴a var..

Hayat devam ederken, tükenmii餰 meyil vermemiz!…

Dirilmiyoruz.. Mücadele etmiyoruz… Ana nedenlerin, üstesinden gelemedi餴miz gibi!…

Her 㧐ye de; "gerekçe" olarak, sunuyoruz!…

Bence!…  Bizim en büyük, zafiyet ve üretimsizli餴miz "siyasetimizdir?"

***

Yani, "k齭齬lan, halimiz… Yani, üreten de餴l, öüten olmam齴daki etken; "siyasi temsiliyetimizdir?"

Kent, "siyasetçileridir.."

Bak齨齴, ⺷ 15 y齦l齥 zaman dilimi içerisine!..

Gerek AK Parti'den.. Gerek, HDP'den… Halk deyimiyle; "kimler geldi, kimler" geçti?..

Kimler seçildi.. Kimler seçilmedi? Ehil ve liyakat aç齭齨dan kimleri "teraziye" alabiliriz?

Temsiliyet yönünde.. Mücadele yönünde.. Dava adaml baz齨da..

Düünen.. Üretebilen.. Abilik yapabilen.. Örgütçülükte bulunabilen "kaç" siyasetçi sayabiliriz?…

***

Seçilmier.. Adaylar.. Matematiksel olarak; partilerin cephesinde, "yüzlerden" söz edebiliriz..

Peki, "haf齴ada" kalan… Akl齨齴a gelebilecek.. Ya da bir ç齬p齞a, isimlerini s齬alayabilece餴niz; "var m?"..

Tan齳or musunuz.. Bir hasbi haliniz olmu mudur?

Hele ki, yeni yüzler aç齭齨dan.. Hele ki yeni siyasi aktörlerin sahaya girieri bab齨da..

Vaki mi; bir hal-i vaziyet!!? Ne mümkün?

***

Diyece餴m ⺷!…

Bir troyka hakimiyeti var..

輐tidar için de, muhalefet için de geçerli!..

Tek ak齦.. Tek söz.. Tek, "karar" vericilik…

Yerel siyaset içinde.. Yerel yönetimlerin, 㧐killenme hali için de…

Te⺧ilat aç齭齨dan da…

"Bu merkezin" olu⺶urdu饀 öütme makinesi içerisinde "siyasetçiler" ya yayor, ya öütülüp, k齭齬la⺶齬齦齳or..

Yok ediliyor. Kadro d b齬ak齦齳or..

Bilgi.. Beceri. Ehliyet sahibi olanlar da..

Siyasi kulvarda, az齝齥 sivrilmeye baayanlar da prangalan齳or?

Bir iki kelam eden, hemen "k齭齬la⺶齬ma" alg齭齳la, "tu kaka" ediliyor..

***

Netice itibariyle!!… Diyarbak齬'齨 siyasetteki tablosu; "orta" yerde!..

Derler ya arife tarif mi gerekir?.. 輓kar edilebilinir mi; dün ne deniliyordu?

AB'nin yolu Diyarbak齬'dan geçer.. Diyarbak齬 haprsa, Ankara grip olur?..

Ama bugün!!… Biz Diyarbak齬l齦ar齨 vecizeli sözüyle..

"Evler virane olmu?" bizim bizden, haberimiz yok?

Bizim haberimiz yoksa.. Ankara'n齨.. Ya da, ba⺧a bir yerin "siyaseten" haberi olur mu?..

Olmaz!…

***

Çünkü, O troyka.. Yani, "tek merkezli" ak齦.. Ne derse; o!.. Ötesi, ne kaale al齨齬, ne dinlenir, ne de kulak vereni olur?…

Yani, böyle gelmi, böyle gidiyor..

Sizce; durum neyin hikmetinde?...

***

AH 轚 SORUMLULUK?

"Çevre felaketi… Bo饀luyoruz…" ba齥l yaz齧!… Sal günü yay齨land..

Yaz, bir çl齥t.. Yanan çarp齥l齥lar, de㱮fre etmekti..

Ve tabi ki, etkili ve yetkili zevat da; "sorumlulu餫" davet idi..

Biraz da, "cezai" cayd齬齝齦齥tan dem vurmu⺶um..

Do餽usu!..

Yaz, toplumsal düzeyde yank buldu…

Bir çok kurum da; dönü yapt?..

"Mücadele baat齳oruz" diye..

Ancak, 輙faiye Müdürü Hakk Bilici'nin ⺷ sözü, vaziyeti özetledi..

Ki ben de, "sorumluluk" demi⺶im..

Dedi餴 ⺷.. Galiba bizim en büyük zafiyetimiz; "sorumluluktan" kaç齨mam齴d齬..

E餰r ki sorumluluk bilincinde olmu olsayd齥 "ne çevre felaketi yayard齥.. Ne bo饀lma halimiz..

Ne de, an齴 vah㧐tiyle yüz yüze gelirdik?"..

Maalesef…

***

KARNE VE A軱E!…

Gerçek ⺷dur ki… Her karne dönemindeki yaz, "kli㧐lei" ifadeleri içeriyor..

Karnenin önemi..

Ailenin önemi..

Ö餽encilerin ruh hali.. Ve; karnedeki notun "iyi ile kötü'nün"  olu⺷nda, yaratt travmatik hal!..

Asl齨da..

Her 㧐y gibi; "karneler de" art齥 pek heyecan üretici de餴l..

Çünkü, s齨齠ta kalma yok..

Eskiden karne denildi餴nde.. 輘ter yar y齦, ister sömestr olsun…

Yürekler; bir o kadar "p齬p齬 ederdi ki"..

Aman Allah齧!..

Ö餽enciyi "bütünleme" korkusu sarard..

Y齦 tekrar, olur mu diye sorgulard..

Aileler de..

Ebeveynler de dua ederdi, "inllah s齨齠ta" kalmaz!..

Ama 㱮mdi yok!..

Tek dersten s齨齠ta kal齨齬ken, bugün 8-9 dersten kal齨m齳or!..

Vaziyet iyi mi, kötü mü?

Eee..

O'nu da e餴timdeki bar oran齧齴a bak齨.. Ç齮a düük..

Yoksa Diyarbak齬, 81 il içerisinde, 71'inci olur muydu?

***

辵 hormonlu not verme davas.. Son dönemlerin; çok konu⺷lan..

Büyük bir olumsuzluk.

Büyük bir tepki..

Ve "adil" olmayan bir e餴tim yolsuzlu饀 diyebilece餴miz not yüksekli餴ni öne ç齥aran, özel okullar!..

Malum…

Liselere ve üniversiteye giri⺶e okul bar puan dikkate al齨齳ordu…

Dün YKS "adil" de餴l demi⺶im… Okumu⺳unuzdur..

蔺te, "e餴timdeki" adaletsizlik böylesi "hormonlu not ve karne" yolsuzlu饀dur..

Özellikle baz özel okullar bar齦ar齨a bar katmak (!) ad齨a, böylesi bir yola tenezzül ediyor…

Y齦d齴l, yald齴l, renkli "kl" karneler..

***

Devlet okulu, özel okulu "ayr齧" var m?… Yok.. Ama ekseriyetiyle; "özel" okullara, lütuftur.. Devlet okullar齨da ise, "farkl iiyor?"

Denetim diyeceksiniz..

Kim kimi, denetleyecek.. Vaki midir ki, "⺷ özel okul" hormonlu karneden dolay, soru⺶urma yedi餴..

Ceza ald..

輓celeme ve tahkikata tabi tutuldu饀.. De餴l…

Ya da, resmi okullarda "ö餽etmen ve okul idaresiyle" alakal, ihbar!…

Neyse, takdirler ve te㧐kkürleri de; "anlams齴" hale getirdik..

***

Diyeceksiniz ki!…

Bugünün karneleri ö餽enciyi ne kadar yans齮齳or?..

Soru her dönemde soruluyor..

Lakin; cevap netlik arz etmiyor..

Çünkü, "adil e㱮tlikçi, objektif bir e餴tim sistemi" yok..

Ama ⺷nu belirtebiliriz, karnelerdeki bar ya da bar齭齴l齥lar, ö餽enciyi de, ö餽etmeni de, MEB’i de, velileri de, sistemi de ve tabi ki topyekûn milleti de, ortaya koymaktad齬..

Ölçtükleri hadi neyse de peki ya ölçmedikleri?..

E餴timde olmas gereken; ö餽enciyi kazanma ve hayata kazand齬ma olmal齞齬..

Yani karnesindeki zay齠 dersler de餴l, bar齦 oldu饀 dersler baz al齨arak, "ö餽enci" yönlendirilir..

Ama bizde; "herkes doktor, avukat, mühendis" olmak için, empoze edilir..

Di餰rleri tu kaka…

輞i de, bizim de ülkemizin de, ara insan gücüne ihtiyac var..

Sporcusuna da, sanatç齭齨a da..

Tarihçisine de..

Has齦 kelam; "ne onu, ne bunu" yani hiç birini beceremiyoruz..

Onun için de; "e㱮tlik ve e㱮tsizlik" birbirinden ayr齦m齳or?

Debeleniyor..

***

輞i tatiller deyip, nokta koyal齧!…

Veliler de.. Ö餽enciler de..

Aileler de; bir bütünlük içerisinde "karne" sonuç de餴l, ölçüdür.. Onun için de; ölçüyü kaç齬mayal齧!!!.

Sevelim, sevilelim. Çünkü yaz tatiline girdik..

Eylül'deki, döneme "sa餷齥l ve telafili" haz齬lan齨..

Bu arada, sürücü amcalara da bir ça餽齧 var..

Sokaklar.. Caddeler.. Yani yollar yaz dönemiyle daha bir "c齰齦, c齰齦 olacak"..

Aman ha dikkat!...

Siz çocuklar, siz de aman ha dikkat.. Her uluorta yerde top ve oyun oynanmaz!..

Hele ki, trafik ak齨齨 oldu饀 "cadde sokakta..!"

Gözlerinizden öpüyorum..

Hay齬l Cumalar...