Görüş Bildir

İdari yargıda işleyiş!

İdari yargıda işleyiş!

D.Ü'nün Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından öğrencilere yönelik idare mahkemelerinin görevi konulu konferans düzenlendi.

Adalet Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen konferansa, Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi Başkanı Özkan Atasever, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Ömer Ergün, öğretim üyeleri, öğrenciler ve idari personeller katıldı.

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi Başkanı Özkan Atasever, idari yargı kolunda yer alan idare mahkemelerinin, İçişleri ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Adalet Bakanlığınca kurulduklarını ve yargı yerlerinin tespit edildiğini söyledi. Atasever, "İdari yargı kolunda yer alan idare mahkemeleri İçişleri ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Adalet Bakanlığınca kurulurlar ve yargı yerleri tespit olunur. İdare mahkemelerinin kuruluşu ve görevleri 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile düzenlenmiştir.

MAHKEME HEYETİ BAŞKANI

İdare mahkemesinde görevli başkan ve üyeler “hakim” statüsünde olup hakimlik teminatına ve bağımsızlığına sahiptir. HSK tarafından mesleğe kabul edilirler ve özlük işleri konusunda HSK karar verir. İdare mahkemelerinde bir başkan ve yeteri kadar üye bulunur. Mahkeme heyeti başkan ve iki üyeden oluşur. Ancak konusu 44 bin lirayı aşmayan tam yargı davaları ile idari işlemlere karşı açılan iptal davaları tek hakimle karara bağlanır. İdare mahkemesi, idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerine karşı açılan idari davalara bakmakla görevli temel mahkemelerden biridir idare mahkemesi genel görevli mahkeme olduğundan kanunla açıkça yetki verilmediği müddetçe diğer mahkemelerin idari davalara bakma görevi yoktur" dedi.

BAKMAKLA YÜKÜMLÜ DAVA

İdare mahkemesinin bakmakla görevli olduğu davalar ile davalara başvuru ve karşıt başvurulara ilişkinde bilgilere veren Atasever, şöyle devam etti:  "İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek olanlar dışındaki idari davalara bakmakla görevlidir. 2577 sayılı kanunun 2. maddesinde düzenlenmiş olup, iptal davaları, tam yargı davaları, tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklardan hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır. İdari davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. Dilekçeler Danıştay’da daire başkanının görevlendireceği bir tetkik hakimi, idare ve vergi mahkemelerinde ise mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından İYUK 14. maddenin 3. fıkrasında belirtilen ve aşağıda sıralanan maddeler yönünden incelenir ve ilk inceleme tutanağı düzenlenir. Esastan tekemmül eden dosyalarda meseleler heyette konuşularak heyetin onayına sunulur, oy birliği veya oy çokluğuyla karar verilir. Azlıkta kalan başkan veya üyenin de görüşü kararın altına yazılır. Kararın mahkeme başkanı ve üyeleri veya hakimi tarafından imzalı asıllarından biri, karar dosyasına, diğeri de dava dosyasına konur; mahkeme mührü ve başkan yahut hakim imzasıyla tasdikli birer örneği de taraflara tebliğ edilir. Kararlara karşı başvuru yolları ise olağan kanun yolları, istinaf, temyiz ve olağanüstü kanun yolları, yargılamanın yenilenmesi, kanun yararına temyiz şeklindedir.”

Konferansın sonundu öğrencilerin sorularını da cevaplayan Başkan Atasever, Adalet Meslek Yüksekokul öğrencileri ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.

Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Ergün tarafından Başkan Özkan Atasever’e plaket takdim edilmesi ile konferans sona erdi.