Görüş Bildir

Eğitim Bir-Sen'den eğitime yönelik "Çözüm Öneri Paketi"

Diyarbakır Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanlığı, Diyarbakır'ın eğitim sorunları ve çözüm önerilerini içeren "Çözüm Öneri Paketi"ni paylaştı.

Diyarbakır Eğitim Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanlığı Eğitim ve Sosyal İşler Komisyonu Tarafından Diyarbakır'ın eğitim sorunları ve çözüm önerilerini içeren "Çözüm Öneri Paketi" hazırlandı.

Kamuoyuyla paylaşılan pakette, sorun ve öneriler maddeler halinde şu şekilde sıralandı:

1-Okullarda blok ders uygulamalarından vazgeçilmelidir.

2-Ders programları hazırlanırken öğrenci ve okul durumu öncelenmelidir.

3-Tam gün eğitime geçişi mümkün kılacak alternatiflere ulaşmada ısrarcı olunmalı, ikili eğitimden vazgeçilmelidir.

4-Yönetim alanının güçlendirilmesi bağlamında Okul Aile Birlikleri'nin etkin hale getirilmesi adına birlik yönetimi için her okulda çalışma alanı/yeri tahsis edilmelidir.

5-Okul öncesi okullaşma oranlarının artırmaya yönelik çalışmalara yoğunlaşılmalı, sosyoekonomik koşulların ürettiği eşitsizlik ve farklılıkların giderilmesine yönelik ihtiyaç ve imkân analizleri yapılmalıdır. Okul öncesi öğrencileri için alınan okul aidatları eğitime erişimi kısıtlamamalıdır.

6-Okullarda saydamlık ve katılımcılık ilkesinin aylık toplantılarla etkin hale getirilmeli toplantılarda okul, ders, öğrenci durum raporları oluşturulmalıdır, durum raporları ışığında çözüm olanakları aranmalıdır.

7-Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında finansman çeşitliliği doğrultusunda 'Üretimle Eğitim' uygulamalarına ağırlık kazandıracak döner sermaye işletmelerinin kurulumu yaygınlaştırılmalıdır. Okulların ve kurumların ihtiyaçları döner sermaye İşletmesi bulunan okullardan karşılanmalıdır

8-DYK faaliyetlerinde öğretmenlere öncelik tanınmalıdır. Yöneticiler ikinci planda değerlendirilmelidir.

9- DYK kursları hafta içi yapılmamalıdır. DYK kursları öğrencinin eğitime erişimlerini engellemeyecek şekilde hafta sonları yapılmalı, DYK'ların belirli merkezlerde toplanması, komisyonlarca öğretmen seçimlerinin yapılması, ihtiyaç kadar kaynak kitap ihtiyacının temin edilmesi gereklidir.

10-Her dönem için 7. ve 8. sınıflar ile 11. ve 12. sınıflarda en az 2 tane seviye ölçme sınavı yapılmalı, ayrıntılı analiz raporları çıkartılmalı, öğrenci öğretmen ve okul durumları takip edilmelidir.

11-Öğrencilere kumanya yerine sıcak yemek hizmetinin sunulması ihtiyaç durumunda pansiyonlu okullardan ve yiyecek içecek hizmetleri alanı bulunan mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden destek sağlanmalıdır.

12-Okulların bahçe ve çevre düzenlemesine kimlik kazandıracak uygulamalara gidilmelidir. Çevre Şehircilik, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ve belediyeler ile protokol yapılmalı öğrencilere çevre bilinci aşılanma çalışmalarına buradan başlanmalıdır.

13- İmam Hatip Ortaokulları ile Anadolu İmam Hatip liseleri ile il Müftülüğü ve İlahiyat Fakülteleri arasında Proaktif işbirliği olanakları protokollerle zemin bulmalı, etkinlik temelli programlarla ders içerikleri kalıcı tutum ve davranışlara dönüştürülmelidir. Okullar bünyesinde paydaşların desteği ile ulusal ve uluslararası aktivitelere nitelikli katılımı teşvik edecek şekilde komisyonlar oluşturulmalıdır.

14-İl MEM ve İl Kültür Müdürlüğü'nün ortak girişimi ile bütün öğrencilerin yılda en az bir defa yaşadıkları yörenin tarihi kültürel ve turistik alanlarını gezmeleri sağlanmalıdır. Böylelikle öğrencilerde tarih, kültür ve medeniyet bilinci oluşturulmalıdır.

15-Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile üniversiteler Odalar ve sektör temsilcileri arasında iş birliği protokolleri imzalanmalıdır. Öğrencilerin yetiştirilmesi ve istihdam edilmeleri yönünden okullar ortak ilgi alanı kılınmalı, okulların faaliyet konusu alanlarıyla protokol tarafları arasında doğrudan ve süreğen bir ilişki kurulmalıdır.

16- Mücbir (zorunlu) sebepler dışında öğretmenlerin geçici görevle yer değişikliği yapması engellenmelidir. Ücretli öğretmen görevlendirmelerinde eğitim-öğretim yılını tamamlama şartı aranmalıdır.

17-Diyarbakır ili genelinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında yılın öğrencisi, yılın velisi, yılın öğretmeni ve yılın okul yöneticisi seçimi yapılmalı ve ödüllendirilmelidirler.

18- Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul programları aktifleştirilmeli okullarda bu alanda komisyonlar kurulmalıdır. Komisyonlar aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile dengeli ve sağlıklı beslenme ile okul temizliği konusunda öğrenci ve veli bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

19-Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile iş birliğine gidilerek okullarda okul spor kulüpleri kurulmalıdır. Kulüpler aracılığıyla yetenekli ve gelecek vadeden sporcu adayları ulusal ve uluslararası müsabakalar için desteklenmeli, Profesyonel Sporcu olmaları yönünde yönlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

20-Okullarimizda çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yansıra bedensel ve kinestetik zekâlarının gelişimi de desteklenmelidir. Bu bağlamda beden eğitimi derslerinde ve okul takımlarında kullanılan spor malzemesi ihtiyacı, Gençlik Spor İl Müdürlükleri ile imzalanacak protokoller çerçevesinde ivedilikle giderilmelidir.

21-Bütün velilere yönelik olarak evde verimli ders çalışma, ders çalışma ortamlarının oluşturulması, ödev takip etme, öğrenci davranışlarına yönelik bilinçli gözlem yapma vb. Bilinçli Rehberlik seminerleri düzenlenmelidir.

22-Okullarimizda yeterli miktarda destek personeli bulunmuyor. İŞKUR aracılığıyla alınan TYP personellerinde takvim doğru işlenememektedir. İŞKUR ve İl MEM arasında işbirliği çalışmaları aktive edilerek İŞKUR personeli alımında Eğitim Öğretim takvimi esas alınmalıdır. İŞKUR personellerinin okullara dağıtımında adil bir yol izlenmeli, okulun büyüklüğü ve öğrenci sayısı kıstas alınmalıdır.

23- Bütün okullarda acil durumlarda müdahale kabiliyeti olan profesyonel bir sağlıkçının veya profesyonel ilkyardımcının bulundurulması gerekmektedir. Her eğitim öğretim yılı başında görevleri hatırlatılmalı ve ilk yardımcıların eğitimleri tekrarlanmalıdır.

24-İl MEM tarafından yönlendirilecek rehber öğretmenler önleyici rehberlik kapsamında bulundukları okulların risk haritalarını çıkarmalıdır.

25-Tasimali eğitimde görev alan şoförler çok titizlikle seçilmeli, nitelikli bir psikolo-sosyal eğitimden geçtikten sonra uygun şartları taşıyanlar taşıma işlemini yapmalıdırlar.

26-Öğretmen ve idarecilerin servis şoförleriyle karsı karsıya gelmemeleri için gerekli tedbirler alınmalı, uygulanan idari işlemlerde bir standart belirlenmelidir.

27- Bütün okul türlerinde öğrencilerin milli ve manevi gelişimlerini destekleyecek değerlere bağlı ahlaki bir kişilik geliştirmesini temin edecek Değerler Eğitimine önem ve öncelik verilmelidir. İl Müftülüğü ve paydaşlarla işbirliği olanakları değerlendirilmelidir.

28. Kantinlerde ilkokul, ortaokul ve liselerde satışı yapılan ürünlerin kalite ve fiyat denetimlerinin düzenli olarak yapılması.

29. İl, ilçe ve okul düzeyinde yapılan ilgili ilgisiz toplantı ve törenler için sürekli şekilde öğrenci, öğretmen ve yönetici katılımını talep etmek, eğitim öğretimde işleyiş ve planlamayı aksatmaktadır. Bu hususta gerekli tedbirler alınmalıdır.

30. İlimizde Ortaöğretimde okullaşma oranlarının düşük olduğu gerçeğinden hareketle resmî /özel 9. sınıf öğrenci sayıları ve yaygın eğitime kayıt yapan öğrenciler ile ortaokuldan mezun öğrenci sayıları karşılaştırılmalıdır. Devamsızlık izlencesi oluşturulmalı ve devamsızlığı tetikleyen faktörler giderilmeye çalışılmalıdır.

31. Tütün ve madde bağımlılığı ile mücadele konusunda içerikleri özenle seçilmiş sunumlar eşliğinde uzmanlar tarafından seminerler verilmelidir. Seminerler eğitim öğretimin yılının ilk haftalarında düzenlenmelidir.

32. Eğitim kurumlarında norm kadro güncelleme çalışmaları yapılırken hassas davranılmalı, keyfi uygulamalara gidilerek mağduriyetler oluşturulmamalıdır. Norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenler ihtiyaç ve istek durumuna göre değerlendirilmelidir.

33. Okulların yöneticilerin iş yükünü hafifletecek memur ihtiyacı giderilmelidir.

34. Okullarda yönetici ve öğretmenlere yönelik mentörlük ve koçluk eğitimleri verilmelidir. Sertifika ve yetkinlik belgesi olan eğitimcilerin aktif çalışmaları sağlanmalıdır.

35. Mahalli hizmetiçi eğitim seminerleri eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde ara tatil, sömestr veya Eylül/Haziran seminer dönemlerinde yapılmalıdır.

36. Bütün okullarda çeşitli imkanlar kullanılarak veli iletişim hattı kurulmalıdır. Okul-aile işbirliğini etkili kılacak şekilde işlevselleştirilmelidir.

37. Bütün okullarımızın (Resmî ve özel) ders ortamlarında hiçbir şekilde telefon bulundurulmamalıdır. Gerekli tedbirler il MEM düzeyinde planlanmalıdır. Uygulamada birlik sağlanmalıdır.

38. Bütün ortaokul ve liselerde okulun bulunduğu durum ve şartlara göre LGS ve YKS sınavları için gerçekçi hedefler konulmalı, okulun ve öğretmenlerin başarısı belirlenen hedefler doğrultusunda ölçülmelidir.

39. Başarı belgelerinin verilmesinde nesnel kriterler ölçü alınmalıdır. Başarı belgeleri almaya hak kazanan iyi örnekler ve fark yaratan çalışmalar vitrine çıkarılmalıdır.

40. Devlet okullarında çalışan öğretmenlerin özelde çalışmaları ilimizde yaygın bir sorundur. Öğretmenlerin okul performansını olumsuz etkileyen bu durum engellenmelidir.

41. Proje okullarına atanan öğretmen ve yöneticilerin durumu yeniden gözden geçirilmelidir. Toplumun değerleriyle barışık olmayan, akademik ve yönetsel kapasiteleri tartışmalı atamalar iptal edilmelidir.

42. İl Müftülüğü İl MEM işbirliği ile Umre ödüllü Siyer-i Nebi ve kurandan öğütler temalı yarışmalar düzenlenmeli, Peygamberini ve kuran öğretilerini bilen nesillerin yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

43. TÜBİTAK ve Bilimsel projelere ilginin artırılması bağlamında ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okulların biliş düzeylerinin uyarılması çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

44. Bütün okullara eğitim öğretim yılı başından itibaren kırtasiye ve temizlik giderleri için ödenek tahsis edilmelidir.