Özel eğitime yakın takip

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özel eğitime yakın takip

Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle engelli bireyler için 45 dakika olan bir ders süresi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi 40 dakika olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP), bireysel eğitim, destek eğitim hizmeti, destek eğitim programı tanımları, diğer ilgili mevzuatla uyumlu hale getirildi.

Engelli bireyler için 45 dakika olan bir ders süresi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında olduğu gibi 40 dakika olarak değiştirildi.

Kontenjanı 100'den fazla merkezlerde zorunlu olan müdür yardımcılığı, isteğe bağlı hale getirildi. Kurumdan eğitim alan engelli birey sayısının 600 ve üzerinde olması durumunda sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacının zorunlu personel olarak görevlendirilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Yönetmelik kapsamında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek kurum müdüründen, üniversitelerin öğretmenliğe kaynak teşkil eden alanlarından mezun olduğuna veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine uzman öğretici olarak atanabileceğine yahut herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge istenecek.

- Çocuk gelişimcilerin görevleri düzenlendi

Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni yanında uzman öğretici çocuk gelişimcilerin de bu kurumlarda görev yapmalarına imkan tanındı ve görevleri düzenlendi. Uygulamada, sıkıntılara ve belirsizliğe yol açan "görev tanımında belirtilen görevlere benzer diğer görevleri yapmak" ibaresi metinden çıkarıldı.

Dil ve konuşma bozuklukları uzmanı, dil ve konuşma terapisti, dil ve konuşma pataloğu, odyoloji ve konuşma bozuklukları uzmanı, odyolog veya eğitim odyoloğu ile fizyoterapistin de kurumlarda uzman öğretici olarak görev yapacaklarına ilişkin düzenleme yapıldı ve görevleri revize edildi.

Rehber öğretmen ve psikoloğun yönetici veya personel olarak görevlendirilmelerine, normlarının belirlenmesine ilişkin de çeşitli düzenlemeler getirildi.

Özel eğitim okullarında ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde oluşturulan BEP biriminin daha işlevsel olması için özel eğitim okullarında birim, kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında, rehber öğretmen, öğrencinin sınıf öğretmeni, öğrencinin dersini okutan ilgili alan öğretmenleri, veli veya vasi ve öğrenciden oluşacak.

- Engelli bireyler, başka merkezlere kayıt yaptırabilecek

Özel eğitimdeki bütünlüğü sağlamak amacıyla özel eğitim okulunda öğrenim gören engelli bireyler destek eğitiminden yararlanmak istemeleri durumunda, kayıtlı bulundukları okulun, varsa özel eğitim ve rehabilitasyon biriminden yararlanmaları esas alındı. Bulunmaması halinde ise engelli bireyin başka bir özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimine veya başka bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine kayıt yaptırabilmesine imkan sağlandı.

Veli veya vasinin isteği üzerine, kuruma yapılacak ödemenin veli veya vasi tarafından karşılandığı, bu engelli birey için Bakanlıkça kurumlara herhangi bir ödemede bulunulmadığı durumlarda, sağlık kurulu raporu olmaksızın, rehberlik ve araştırma merkezi tarafından verilecek özel eğitim değerlendirme kurul raporu ile özel eğitim değerlendirme kurulu eğitim planı doğrultusunda engelli bireyin eğitim almasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Telafi eğitimi, öncelikle o ay içerisinde, bunun mümkün olmaması durumunda takip eden 3 aylık sürede yapılacak. Bu kapsamda aynı hafta içerisinde 2 saat bireysel ve/veya 1 saat grup eğitimini, aynı ay içerisinde ise 4 saat bireysel ve/veya 2 saat grup eğitimini geçmeyecek şekilde planlanma gerçekleştirilecek.

- Üst üste 8 hafta devamsızlıkta kayıt silinecek

Kurumdaki çalışma saatleri, mülki idare amirinin izni doğrultusunda, merkezin bulunduğu il veya ilçenin şartları da dikkate alınarak 09.00-20.00 olarak da düzenlenebilecek.

60 dakikalık bireysel ve grup eğitimi süresinin 40 dakikasının ders uygulaması, 10 dakikasının dinlenme ve sınıf ortamını hazırlama, 10 dakikasının da bireyin ailesinin bilgilendirilmesi için ayrılacak.

Üst üste 8 hafta veya toplamda bireyselleştirilmiş eğitim programında belirlenen destek eğitim süresinin yarısından fazla sürede, geçerli mazereti olmadan devamsızlık yapan engelli bireyin kurumdan kaydı silinecek.

"Öğrenci ve kursiyer" ifadesi engellilere ilişkin terminolojiye uygun hale getirilmek amacıyla "Engelli birey" şeklinde düzenlendi.

- Kurumlar denetlenecek

Kurumlar, genel müdürlük tarafından veya MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda denetlenebilecek. Yasal gerekçelerle herhangi bir okulda kaydı bulunmayan öğrenciler de bu kurumlardan yararlanabilecek.

Bu değişiklik kapsamında, yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren engelli birey modülünde gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için farklı yürürlük tarihleri belirlendi.

Kaynak: Diyarbakır Söz