Görüş Bildir

TÜSİAD Başkanı'ndan önemli yorum

TÜSİAD Başkanı'ndan önemli yorum

Ekonomi Zirvesi’nde yapılan toplantıya katılan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, gelir dağılımı ve büyüme konusunda yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekti.

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde yapılan bir otu­ru­ma ka­tı­lan TÜ­Sİ­AD Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Can­sen Ba­şa­ran-Symes, li­der­le­rin ajan­da­la­rın­da kap­sa­yı­cı bü­yü­me ve ge­lir da­ğı­lı­mı, di­ji­tal eko­no­mi ve bu­nun ge­tir­di­ği de­ği­şim, ik­lim de­ği­şik­li­ği ve kü­re­sel yö­ne­ti­şim ol­mak üze­re dört kafa­lı­ğın öne çık­tı­ğı­nı belirterek şöy­le de­vam et­ti:

"İş dün­ya­sı müt­hiş bü­yü­me mo­ti­vas­yo­nuy­la ça­lı­şır. Ön­ce­ki gün Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Sa­yın Ali Ba­ba­can da, ile­ri­ye dö­nük re­form­la­rı ya­par­sak bü­yü­me­yi da­ha ile­ri­ye ta­şı­ya­bi­le­ce­ği­mi­zi net bir şekilde ifade etti. Bu­ra­da bir şe­yi hep bir­lik­te ayrım et­tik. Nasıl büyürseniz büyüyün, dı­şa­rı­da bı­rak­tı­ğı­nız ke­sim­ler var­sa, bu bü­yü­me ma­ale­sef re­fa­hı ge­tir­mi­yor. Kim­se­yi dı­şa­rı­da bı­rak­ma­dan bü­yü­ye­ce­ğiz."

PERAKENDEDE YERELLEŞME VE TEKNOLOJİ ÖNE ÇIKIYOR

Zir­ve­de "Pe­ra­ken­de­de De­ği­şim Za­ma­nı" ad­lı otu­rum da ya­pıl­dı. Bu­ra­da ko­nu­şan Car­re­fo­ur­sa Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Na­ne ye­rel­leş­menin kri­tik bir ehemmiyet ta­şı­dı­ğı­nı be­lir­te­rek şun­la­rı an­lat­tı: "Şayet ye­rel­leş­me ol­maz­sa, allamei ci­han olun 500 ki­şi­lik ma­ğa­za­yı yö­ne­te­mez­si­niz. Ay­rı­ca ge­çen sene ma­ğa­za­la­rı­mız­da 600 mil­yon tane ürün sat­tık.

CİROSU KADAR ÖDEMESİ OLAN ŞİRKETLER VAR

Öz­di­lek Baş­ka­nı Hü­se­yin Öz­di­lek, hır­sın man­tı­ğın önü­ne geç­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek şun­la­rı söy­le­di: “K­re­di bor­cu öde­ne­bi­lir ola­cak. Ci­ro­su ka­dar bor­cu olan ar­ka­daş­lar var. Kre­di­si ci­ro­nun yüz­de 20’si­ni geç­me­ye­cek. Doğ­ru yer­de dükkân açar­sa­nız müş­te­ri sı­kın­tı­nız ol­maz."

KEŞFEDİLECEK FIRSAT ÇOK FAZLA 

Zir­ve­nin "Böl­ge­sel Üs-Kü­re­sel Gü­ç’ otu­ru­mun­da ko­nu­şan Koç Hol­ding Üst Yö­ne­ti­ci Ve­ki­li Le­vent Ça­kı­roğ­lu, “Bak­tı­ğı­mız za­man kriz dö­nem­le­ri da­hil ül­ke­ler değişik di­na­mik­ler gös­ter­se de dün­ya eko­no­mi­si bü­yü­yor. Bir ta­raf­tan da ağır­lık mer­ke­zi do­ğu­ya doğ­ru kay­ma­ya de­vam edi­yor. Do­la­yı­sıy­la bir fır­sat var" de­di.