Görüş Bildir

Kamu güvenliği kapatıldı

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kapatıldı

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kapatılarak, her türlü hak ve yükümlülükleri İçişleri Bakanlığına devredildi

Resmi Gazete'de yayımlanan 703 sayılı KHK ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı kapatılarak, her türlü hak ve yükümlülükleri İçişleri Bakanlığına devredildi.

"Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

KHK ile Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının teşkilat ve görevlerinin yer aldığı kanun yürürlükten kaldırıldı. Müsteşarlığa ait her türlü taşınır, taşıt, araç gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler İçişleri Bakanlığına devredildi. Kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının mülkiyetinde olan tüm taşınmazlar tapuda resen Hazine adına tescil edilecek.

Kapatılan Müsteşarlığın taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklara İçişleri Bakanlığı kendiliğinden taraf sıfatı kazandı. Bu maddenin yürürlük tarihinden önce başlanmış iş ve işlemler, ödeneklerin kullanımı ile tasfiyeye ilişkin işlemler İçişleri Bakanlığınca yürütülecek.

Müsteşarlıkta istihdam edilen Kamu Düzeni ve Güvenliği uzman ve uzman yardımcıları, İçişleri uzmanı ve uzman yardımcılığı kadrolarına, diğer personel ise İçişleri Bakanlığında durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanacak.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının kapatılma ve devir işlemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.

 Silah ruhsatı düzenlemesi

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle bundan sonra Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların silah ruhsatlarında süre kaydı aranmayacak. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcıları ateşli silahları taşıyıp mesken ya da iş yerlerinde bulundurabilecek. Ruhsata bağlanmış silahlara ait yerli ve yabancı menşeli mermiler için ayrıca ruhsat aranmayacak. Bu ruhsatlar mermiler için de geçerli olacak.

Kanuna "Bu maddenin yayımı tarihinde Başbakan, Başbakanlık Müsteşarı, Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı veya ilgili kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar Yardımcısı, Başbakan Başmüşaviri, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü ve bu görevlerde asaleten bulunmuş olanlar ile Başbakanlıkta asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlilerinin bu Kanun gereği elde ettikleri haklar saklıdır." geçici maddesi eklendi.

Geçici barınma merkezleri ödeneği

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na geçici madde eklendi. "Geçici barınma merkezleri ödeneği" başlıklı maddeye göre, Kanun kapsamındaki geçici barınma merkezlerinin işletilmesi ve yönetilmesi amacıyla, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinde geçici barınma merkezleri ödeneği ayrılacak.

Genel Müdürlük bütçesinde gider kaydedilmek suretiyle özel hesaba aktarılarak kullanılacak bu kaynaktan, Genel Müdürlükçe uygun görülen hallerde, kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin hesaplarına da aktarma yapılabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler de belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere Genel Müdürlük hesabına aktarma yapabilecek. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenecek.

Geçici barınma merkezlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sınırlı olmak üzere bu hesaptan yapılacak harcamalar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak, aktarılan bu tutarların harcanması, muhasebeleştirilmesi, denetlenmesi ve alımlara ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Genel Müdürlükçe müştereken belirlenecek.

Genel Müdürlük bu madde kapsamında belirlenen görevlerini yerine getirirken hizmet satın alabilecek.

"Polis Yüksek Öğretim Kanunu"nda yer alan Polis Akademisi Başkanının atanmasına ilişkin "Başkan en az yüksek lisans düzeyinde akademik kariyere sahip birinci sınıf emniyet müdürlerinden veya profesör öğretim üyelerinden, Genel Müdürün teklifi, Bakanın uygun görmesi üzerine dört yıllığına, müşterek kararname ile atanır." maddesi, "Akademi başkanı dört yıllığına atanır." şeklinde düzenlendi.
Etiketler: | |