Görüş Bildir

Kürtleri yok eden CHP’dir

Kürtleri yok eden CHP’dir

Sur eski Belediye Başkanı Toptancı, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kürtlerin sorununu biz çözeriz, muhatap HDP'dir çıkışına" Atatürk'ün Pencinar aşiretine yazdığı mektup ile Cumhuriyet sonrası aşiret lideri, 4 oğlu ve 92 kişinin idam edilişiyle yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunun" çözümüne yönelik çıkışının siyasette yarattığı tartışmalar devam ederken, Refah Partisi Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı'dan çarpıcı bir iddia geldi. CHP'nin ilkelerinde "Kürt" inkarı olduğunu ifade eden Toptancı, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Pencinar aşiretine yazdığı mektup ile Cumhuriyet sonrası aşiret lideri, 4 oğlu ve 92 kişinin idam edilişini gündeme getirerek, Kürtlerin sorun haline gelmesinde, CHP'nin büyük rol oynadığını bildirdi.

TOPTANCI'DAN ÇARPICI İDDİA

Sosyal medya hesabından, "Günümüz Siyaset gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söymediği Kürt sorunu kavramında samimi olmadığını tarihi şu belgelerde" görelim başlığıyla seslenen Eski Refah Partisi merkez Sur İlçe Belediye Başkanı Cemal Toptancı, Atatürk'ün Pencinar Aşireti Reisi Cemil-i Çeto'nun devletin ve milletin istiklali yönündeki mücadelesini takdir eden, mektubunun içeriğini yayınladı.

ATATÜRK'ÜN YAZDIĞI MEKTUP

Toptancı'nın Atatürk'ün Cemil-i Çeto'ya yazdığı mektubu, sosyal medya hesabından şöyle aktardı."Efendim, o havaliden gelen zevattan aldığım malûmattan,

Zat-ı âlinizin makam-ı muallâ-yı hilafete ve devleti ebed-i müddetimize olan revatıb-ı kaviye ve hakikiyeniz âsarından (güçlü ve gerçek bağlarınızın göstergesi) olmak üzere vatan-ı azizimizin düşman âmaline karşı siyanet (koruma) zımnında göstermekte olduğunuz himmet ve fedakârlığa muttali oluyorum (haberim oluyor).

Bundan dolayı pek ziyade memnun ve müteşekkirim. Malûm-ı âlinizdir ki Anadolu ve Rumeli’nin tekmil vilayetlerinde müdafaa-i hukuk cemiyetleri teşekkül etmiştir.

Şarkî Anadolu vilayet ve evliye-i müstakilesi (bağımsız livaları) murahhaslarından mürekkep olmak üzere Sivas’ta umumi bir kongre in’ikat edecektir (toplanacaktır).

Bu suretle de bütün millet yekvücut olarak hukukunu müdafaa edecek hâle gelecektir.

Milleti müttehit bir hâlde gerek dâhile ve gerek harice karşı temsil eylemek üzere bir heyet-i temsiliye intihap ve kabul edilmiştir ki, ben de bu heyete dâhilim.

İnşallah kariben (çok yakında) meclis-i meb’usan toplanacak ve her türlü hukuk-ı millet ve memleketi müdafaaya kâfi kuvvetli bir hükümet mevki-i iktidara geçecektir.

Milletin gösterdiği bu vahdet ve kuvvet sayesinde tekmil ecnebi devletleri, İngilizler, Amerikalılar, Fransızlar, İtalyanlar, hulâsa, cümlesi vatan ve milletimize hürmet etmeğe başladılar.

İnşallah netice mes’ut olacaktır.

Şarkî Anadolu’daki cemiyetlerin birleşmesinden hâsıl olan müdafaa-i hukuk Cemiyeti’nin kat’i mesaisiyle devletimizin istiklâlini ve vatanımızın tamamisini kurtaracağına hiç şüphe etmiyorum.

Zat-ı âliniz cemiyetimizin en mühim azasındansınız. Himmet ve gayretinizle o havalide az zamanda teşkilâtın takdim ettiğim nizamname ahkâmına mutabık olarak vücuda getirileceğine ve İngilizlerin milletimizi parçalamağa ve vatanımızı ermeni ayakları altında çiğnetmeğe matuf olan entrikalarına meydan verilmeyeceğine mutmainim (inanmışım). Gözlerinden öper, çevre halkına selamlar. "

Mektubun belgesi (belge no: 53 mektup / Erzurum, 13 ağustos 1919)

CHP, ÇETO 4 OĞLU İLE 94 KİŞİYİ İDAM ETTİ

Toptancı, Kafkas Cephesinde Osmanlı-Rus harbinde aşiretiyle birlikte Rusların ve Ermenilerin zulmüne karşı cephede savaşan Pencinar Aşiret Reisi Cemil-i Çeto'yu mükâfat olarak, Cumhuriyet sonrasında CHP'nin, Onu, 4 oğlu ile 92 aşiret üyesini idam ederek şehit ettiğini söyledi. Toptancı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"CHP'li Bursalı Kadri Ahmet Kürkçü, HDP'nin Onursal Genel Başkanı, Kızıldere'de Mahir Çayan'ı ve arkadaşlarını gladyoya yem eden Ertuğrul Kürkçü. Sorun deniliyorsa Kürtlerin sorunu CHP barbarlığı ve vandalizmi ile başlar. CHP'nin ve Onun Dersimli Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Müslüman Kürtleri katleden hem aşireti Kureyşanları hem de partisi CHP'nin adına Kürtlerden özür dilemesini bekliyorum."

Toptancı, sosyal medya paylaşımında "Ayrıca PKK'nın Kürtleri nasıl katillerine teslim ettiğinin bir fotoğrafıdır aşağıdaki.." bulundu.
Etiketler: | |