Görüş Bildir

AK Parti'den ''sezaryen'' için yasa teklifi

AK Parti'den ''sezaryen'' için yasa teklifi

AK Parti'li Erdöl tarafından hazırlanan teklifle, ''tıbbi zorunluluk bulunması halinde'' doğum sezaryen ameliyatla yaptırılabilecek

AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl, ''tıbbi zorunluluk bulunması halinde'' doğumun sezaryen ameliyatla yaptırılabilmesi için yasa teklifi hazırladı.

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklifle, tabip, diş tabibi ve eczacılardan sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç halinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilecek, bu husus sözleşmelerde belirtilecek.

Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, atanmış olduğu sağlık kurumunda sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilecek. Ancak il merkezindeki sağlık kurumlarına atanmış olan devlet hizmeti yükümlüleri, birlik merkezinde de sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilecek. Bu personelin sözleşmeli olarak geçen süreleri devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılacak.

Ürün denetmenliği

Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda, ''ürün denetmen yardımcısı'' ve ''ürün denetmenleri'' istihdam edilecek.

Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye teşkilatı kadrolarında bulunan hukuk birimi amirleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar ayrıca vekâletname ibraz etmeksizin ilgili personeli vekil sıfatı ile temsil edecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışmakta olan ve bu kuruluşlarda en az 3 yıl hizmeti bulunan memurlardan, ilgili mevzuatındaki sağlık uzman yardımcılığına atanabilmek için gerekli eğitim şartını taşıyan ve belirlenen alanlarda yüksek lisans yapmış olanlar ile Daire Başkanlığı ve üstü görevleri en az 1 yıl süre ile yapmış bulunanlar; bir yıl içinde Bakanlıkça yapılacak mülakatla Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının ''sağlık uzman yardımcısı'' kadrolarına atanabilecek.

Bu kapsamda atananlar, bir yıl içinde istihdam edildikleri birimin amiri tarafından belirlenecek konuda hazırlayacakları bilimsel esaslara uygun, ele aldığı konuyu tarihi gelişimi içinde ve karşılaştırmalı olarak inceleyen, kendi görüş ve tavsiyelerini içeren uzmanlık tezini, bağlı bulunduğu birim başkanlığına teslim etmek zorunda olacak.

Tez, Bakanlıkta müsteşar yardımcısı, bağlı kuruluşlarda ise başkan yardımcısı başkanlığında tez konusu ile ilgili uzmanlardan teşkil edilecek beş kişilik tez jürisi tarafından incelenecek. Tezi yeterli görülenler, sağlık uzmanı kadrolarına atanacak. Tezi yeterli görülmeyenlere, düzeltmesi ve eksiklikleri tamamlaması için altı aya kadar ek süre verilebilecek. Bu süre içerisinde tezini hazırlamayanlar veya tezi yeterli görülmeyenler eski kadrolarına, boş kadro veya ihtiyaç bulunmaması halinde durumlarına uygun kadrolara atanacak.

Bu kapsamda sağlık uzmanlığına atanacakların sayısı, sağlık uzmanı kadro sayısının yüzde 30'unu geçemeyecek. Sağlık Bakanlığınca, piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere tıbbi cihaz alanında sertifikalandırılan en az lisans mezunu personel, ürün denetmenliği kadrosuna atanabilecek.

Sözleşmeli eğitim görevlisi

Kamu kurum ve kuruluşlarının ve vakıflara ait olanlar da dahil olmak üzere yüksek öğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim ile araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla eğitim ve araştırma hastanelerinde Maliye Bakanlığı'nın vizesine bağlı olarak sözleşmeli eğitim görevlisi olarak çalıştırılabilecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin ilgili birimleri, karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilecek. Ancak, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre toplam il nüfusu 850 bine kadar olan illerde eğitim ve araştırma hizmetleri, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden yalnızca biri tarafından verilebilecek. Bu illerde Bakanlık ve bağlı kuruluşları ile üniversiteler, tıp lisans eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitimi için ortak kullanım ve işbirliği yapacak.

Üniversite tarafından, birlikte kullanılan kurum ve kuruluşlarda görevli personelin profesör ve doçent kadrolarına atanabilmesi için Bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına ait eğitim görevlisi kadroları da kullanılabilecek.

Ebelik diplomasına sahip olduğu halde en az 3 yıldan beri yataklı tedavi kurumlarında fiilen hemşirelik görevi yaptığını resmi belge ile belgelendirenler, hemşirelik yetkisiyle görevlerine devam edecek.

-Nargile ürünlerine de uyarı-

Teklifle, firmalar her ne amaçla olursa olsun üretilen ve pazarlaması yapılan tütün ürünlerini bayilere veya tüketicilere indirimli olarak dağıtamayacak.

Tütün ürünleri üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaları ile tütün ürünlerinin; isim, marka, amblem, logo veya bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametleri, tütün ürünleri sektörü dışındaki mal ve hizmet sektörü firmalarının veya ürünlerin ismi, markası, amblemi, logosu veya alameti olarak kullanılamayacak.

Ayrıca, tütün ürünleri sektörü dışındaki mal ve hizmet sektörü firmaları ve ürünlerinin; isim, marka, amblem veya logo ya da bunları doğrudan çağrıştıran diğer isim ve alametleri de tütün ürünlerinde veya tütün sektöründeki üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmaların isim, marka veya diğer alametlerinde kullanılamayacak.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketleri ile tabanı hariç Nargile şişelerinin üzerine, en geniş iki yüzünden her birine, bu yüzlerin alanlarının yüzde 65'inden az olmamak üzere, özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten resimli ve Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulacak.

-6 ay geçiş süresi-

İthal edilen veya Türkiye'de üretilen tütün ürünlerinin paketlerinde ve etiketlerinde; bu ürünlerin özellikleri, sağlığa etkileri, tehlikeleri veya emisyonları ile ilgili yanıltıcı ve eksik bilgi verilemeyecek; tüketimi özendiren, teşvik eden veya tüketiciyi yanıltan ya da ürünü cazip kılan metin, isim, marka, ibare, mecaz, resim, figür, işaret veya renkler ve renk kombinasyonları kullanılamayacak.

İzmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıklarıyla, kamu hizmet binalarının kapalı ve açık alanlarında yasaya aykırı davranan kişilere ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından; özel hukuk kişilerine ait ve herkesin girebileceği binaların kapalı ve açık alanları ile sokak veya kamuya ait sair alanlarda aykırı davranan kişilere ise belediye zabıta görevlilerince, 50 TL para cezası verilecek. Meydana gelen çevre kirliliğinin ilgili kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idari para cezasına karar verilmeyebilecek.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünlerine, 6 ay içinde paketlerin üzerine tütün ürünlerinin zararlarını gösteren resimli ve yazılı uyarı konulacak.

-Sezaryen-

Teklifle, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda yer alan, ''Sıhhi ahvali daha fazla kalmayı istilzam etmeyen vakayide lohusaların doğumdan sonra müesseselerde bir hafta alıkonulması mecburidir'' fıkrası  çıkarılıyor.

Maddeye eklenen fıkralarla, gebe veya rahimdeki bebek için tıbbı zorunluluk bulunması halinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilecek. Gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen, doğumu takiben anne veya bebekte meydana gelebilecek istenmeyen sonuçlardan dolayı hekim sorumlu tutulamayacak.

-Uzman doktorlara yapılan ek ödeme-

Teklifle, üniversitelerde ve araştırma uygulama merkezlerinde uzman doktor istihdamı için ek ödemeleri, Sağlık Bakanlığı'ndaki muadillerine yakın hale getiriliyor.

Teklifle Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen sürelerde çalıştığını ve yeterli tecrübeye sahip olduğunu belgelendiren psikologlara yetki verilmesinde çalışma yeriyle ilgili sınırlama kaldırılırken, ''perfüzyonist'' yetkisiyle çalışabileceklerle ilgili de değişiklik yapılıyor.

AA
Etiketler: | | |