2 Kısım Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Lpg Propan)

2 Kısım Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Lpg Propan)

İl Jandarma Komutanlığı(Diyarbakır) İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı

2 KISIM SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG PROPAN) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1114668 
1-İdarenin
a) Adı : İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(DİYARBAKIR) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
b) Adresi : ELAZIG YOLU ÜZERI IL ÖZEL IDARE ARKASI SEYRANTEPE 21150 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4122625137 - 4122621309
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2 KISIM SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG PROPAN)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KISIM SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG PROPAN)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1.KISIM SİLVAN J.KOMD.A.K.LIĞINA 2. KISIM LİCE, HANİ VE KULP J.KOMD.TB.K.LIKLARI VE TAPANTEPE ÜS BÖLGESİNE
ç) Süresi/teslim tarihi : 01 OCAK 2024 TARİHİNDE İŞE BAŞLANACAK OLUP, İLGİLİ SAYMANLIKLAR TARAFINDAN VERİLECEK HAFTALIK VEYA AYLIK SİPARİŞLERE GÖRE 31 ARALIK 20224 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLECEKTİR
d) İşe başlama tarihi : 01 OCAK 2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.11.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DİYARBAKIR İL JANDARMA KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İSTEKLİLER TARAFINDAN, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN VERİLEN LPG DAĞITICI LİSANS BELGESİ İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR. (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTER ONAYLI SURETİ)YÜKLENİCİ TARAFINDAN İBRAZ EDİLMİŞ OLAN BELGELERİN ASLI/NOTER ONAYLI SURETİ GERİ İSTENİRSE, KOMİSYONCA TIPKIÇEKİMİ ALINARAK  “ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR VEYA NOTER ONAYLI SURETİ GÖRÜLMÜŞTÜR .” İBARESİ YAZILACAK VE İLGİLİ DOSYASINA EKLENECEKTİR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#İlangovtr Basın no ILN01914877