24

Bismil Belediyesi Macera Parkı, Kafeterya, Büfeler Ve Kadınlar İçin Satış Ofisleri Kiralama İşi

 
Bismil İlçesi Dicle Mahallesi 243 ada 1 nolu parsel de Dicle Kapısında bulunan 7.000 m2 Macera Parkı ve Bismil Millet Bahçesi Diyarbakır Kapısında yer alan Kafeterya, Kadınlar için satış ofisleri ve Büfenin kiraya verilmesi için aşağıda bilgileri verilen Kiralama yerlerinin 2886 Sayılı DİK’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif (artırım) usulü ile ihale edilerek 24 ay kiraya verilecektir. İhale aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve belirli saatlerde Bismil Belediyesi toplantı salonunda yapılacaktır.

S.no

Cinsi

M2

Aylık Kira Bedeli TL.

Kira Süre (ay)

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale tarihi

İhale saati

1

Millet Bahçesi Dicle  Kapısında bulunan 3 nolu Büfe

42

2.500,00

24

60.000,00

      1.800,00

08.06.2023

10:00

2

Millet Bahçesi Dicle Kapısı Kadınlar için satış ofisi A1 nolu

20

1.000,00

24

24.000,00

         720.00

08.06.2023

11:00

3

Millet Bahçesi Dicle Kapısı Kadınlar için satış ofisi A2 nolu

20

1.000,00

24

24.000,00

        720.00

08.06.2023

12:00

4

Millet Bahçesi Dicle Kapısı Kadınlar için satış ofisi B2 nolu

20

1.000,00

24

24.000,00

        720.00

08.06.2023

13:00

5

Macera Parkı (8 parkur)

7.000

20.000,00

24

480.000,00

    14.400,00

08.06.2023

14:00

6

Kafeterya

300

20.000,00

24

480.000,00

    14.400,00

08.06.2023

15:00

7

Tekel Mahallesinde bulunan Şehit Ömer Halis Demir Parkındaki Büfe

9

1.000,00

24

24.000,00

         720.00

08.06.2023

16:00


İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:
İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Bismil Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Birimine ihale evrak dosyasını teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. İhale Birimi dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihale dosyası teslim alınmayacaktır.
Geçici Teminat; Yukarıdaki tablodaki ticari alanlar için belirlenen tahmini bedelin en az % 3’u oranında  Bismil Belediyesi Halk Bankası Bismil Şubesi Teminat hesabı : TR36 0001 2009 3230 0013 0000 15 no’lu hesabına yatırılan makbuz/dekont veya 2886 sayılı Kanunun 26’ıncı ve 27’inci maddelerine göre düzenlenmiş geçerlilik süresi 09.09.2023 tarihine kadar geçerli geçici teminat mektubu. (Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.) “Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilemez.”
Bismil Belediyesine borcu olmadığına ait belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),
Macera Parkı için, İsteklinin daha önceden yapmış olduğu benzer iş olarak lunapark, oyun alanları, sportif faaliyetler, macera parkı vb. iş alanlarında en az 3 yıl süreli faaliyette bulunduklarını belirtir resmi makamlarca veya meslek odalarından düzenlenmiş belge,
Kafeterya için, İsteklinin daha önceden yapmış olduğu benzer iş olarak Restoran ve Kafeterya vb. iş alanlarında en az 3 yıl süreli faaliyette bulunduklarını belirtir resmi makamlarca veya meslek odalarından düzenlenmiş belge,
 Dokümanın Alındığına Dair Makbuz: İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır. İstekliler kira şartnamesinin ve doküman makbuzunun bir nüshası ilgili alanı imzalayarak ihale dosyasına ekleyecektir.
Yer Gördü Belgesi: İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair İdarece düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir.
Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı Sureti ve Fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise Vergi Kimlik Numarasını Gösterir Belge.
1. ve 2. Sıradaki ihaleler için Tebligat için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi, diğer ihaleler için ise, Teklif veren istekliler son 6 (altı) ay Bismil de ikametgâh etmesi zorunludur. Bu belgeyi ihale dosyasına ekleyecektir. Nüfus Müdürlüğü veya e-devlet sistemi üzerinden alınan belge de kabul edilecektir.
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi;
Gerçek kişi, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan/davet veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Kadın Satış Ofisleri Hariç)
      1a- Büfe için ise, Büfe, Market veya Gıda işlettiğine dair kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi             odasın dan ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan/davet veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Tüzel kişi, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan/davet veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
      2a- Büfeler için ise, Büfe, Market veya Gıda İşlettiğine dair ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan/davet veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına [Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dâhil (halka açık kısmı hariç)] dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Kayıt Örneği. e-devlet üzerinden yapılan sorgulama belgesi de kabul edilecektir.
İlk ilan/davet tarihi itibarı ile Vergi Dairesine Borcunun Bulunmadığına Dair Belge.
İlk ilan/davet tarihi itibarı ile SGK Borcunun Bulunmadığına Dair Belge.
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.
İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
Kadın satış ofisleri için teklif vereceklerin sadece kadın gerçek kişi ve kadın kooperatifi olarak şartname alabilir ve ihaleye katılabilir.
    
İhale şartnamesi ve dokümanlar mesai saatleri içinde 500,00 TL karşılığında ihale yapılacak adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.
İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
 

#ilangovtr BASIN NO: ILN01835200