24

İhale İlanı

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Diyarbakır Surları Restorasyonu (7. Etap) yapım işi “Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar” ın 23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
İhale kayıt numarası : 2023/552980
1- İdarenin
a) Adresi : Yenişehir Mahallesi Elazığ Bulvarı No:10 Yenişehir/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 0 412 229 48 80 Faks: 0 412 224 41 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : -
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : -
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü, miktarı : 12 adet Tescilli Taşınmaz Kültür Varlığı Burç ve Ara Sur Duvarlarının Restorasyonu
b) Yapılacağı yer : Sur / Diyarbakır
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 400 (Dört) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 3. Kat İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 03.07.2023 Pazartesi günü, saat: 14:00 
- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi.
Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
- Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
- İsteklinin ortak girişim olması halinde İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
 -İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, en az bir yıldır  tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması veya her iki ortağında mühendis veya mimar olması ve belgelenmesi halinde ise tüzel kişiliğe %50-%50 ortak olmaları, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve ilan tarihinden önce kurdukları veya ortak olduklarını gösteren belge.
Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname
 
- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İş deneyim belgeleri
İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin %50 oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi sunulacaktır.
İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.         
b) Teknik Personel
İstenilen Teknik Personel sayısı ve niteliği aşağıda yazılmıştır.

Adet

Pozisyonu

Mesleki Ünvanı

Mesleki Özellikleri

1

Şantiye Şefi

Y.Mimar/Mimar

En az 5 yıl mesleki deneyim

1

Şantiye

Y.Mimar/Mimar

En az 5 yıl mesleki deneyim

1

Şantiye

İnşaat Mühendisi

En az 5 yıl mesleki deneyim

1

Şantiye

Elektrik Müh. / Elektrik-Elektronik Müh.

En az 5 yıl mesleki deneyim

1

Şantiye

Arkeolog

En az 5 yıl mesleki deneyim

1

Şantiye

Restoratör

En fazla 3 yıl mesleki deneyim

1

Şantiye

Mimar

En fazla 3 yıl mesleki deneyim

1

Şantiye

İnşaat Mühendisi

En fazla 3 yıl mesleki deneyim

- Bu ihalede benzer iş olarak Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/I grubu  işlerinden "Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon uygulamaları"  işleri kabul edilecektir. Benzer iş olarak verilen iş deneyime ait yapılan işin tescilli yapı olduğunu kanıtlayacak Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan yapıya ilişkin sadece Restorasyon veya Revize Restorasyon Proje kararın örneğinin iş deneyim belgesi ekinde verilmesi zorunludur. İstenen Koruma Kurulu Kararı verilmediği takdirde teklif değerlendirilmeye alınmayacaktır. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir. İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri diplomaları kabul edilmeyecektir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) sunmaları gerekmektedir.
7.1 Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,
ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
7.2. İş hacmini gösteren belgeler
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.
Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.
8- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL karşılığı [aynı adresten/Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı adresinden] satın alınabilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların kendisi veya noter onaylı vekaletnameyi haiz yetkili temsilcileri idarece onaylı ihale dokümanını ihale tarihinden (ihale tarihi dahil) en az 3 gün önce satın almaları zorunludur.
9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
11 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış)  takvim günüdür.
13 – Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde İdare serbesttir.
14 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
15 – İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, “Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları Ve Restorasyonları İle Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar” esasları uygulanacaktır.
16 – Fiyat Farkı Ödenecektir
17 - İsteklilerin, teklif dosyasında sunduğu teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinin dijital kopyasını Excel formatında CD’ye kopyalayıp dijital olarak teklif dosyası içerisinde vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde teklif geçerli sayılmayacaktır.
 
 

#ilangovtr BASIN NO: ILN01840996