İnşaat, Elektrik,Jeneratör ,Tesisat, Hırdavat Malzemesi Satın Alınacaktır

İnşaat, Elektrik,Jeneratör ,Tesisat, Hırdavat Malzemesi Satın Alınacaktır

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

Müdürlüğümüze bağlı birimlerde kullanılmak üzere 92 kalem (inşaat,elektrik,jeneratör,tesisat) hırdavat malzeme alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1307609 
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Aziziye Mahallesi Elazığ Caddesi Eski İl Özel İdare Binası Yanı Sanayi Sitesi Karşısı No:96/6 21120 YENİŞEHİR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 04122282650 - 4122293532
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Müdürlüğümüze bağlı birimlerde kullanılmak üzere 92 kalem (inşaat,elektrik,jeneratör,tesisat) hırdavat malzeme alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 92 KALEM (İNŞAAT,ELEKTRİK,JENERATÖR,TESİSAT) MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Ambar Birimi
ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici İşe başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde uhdesinde kalan tüm malzemeleri tek seferde eksiksiz bir şekilde Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Ambar Birimine teslim edelecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilk iş günü işe başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.12.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
-  İstekliler teklifte bulundukları kalemler için ayrı ayrı numune veya ürünlerin marka ve modelleri (İstekliler alternatif marka  belirtmeyeceklerdir. Her ürün için tek bir marka  belirtilecektir. ) ile birlikte teknik özelliklerinin de yazılı olduğu katalog sunacaklardır. Numunelerin&katalogların üzerinde kalem sıra numarası ve ilgili kalem adını yazan etiketleri olacaktır. Numunesi&kataloğu gelmeyen ürünlerde firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif edilen ürün için katalog sunulması durumunda, sunulan kataloglar orijinal, anlaşılır, açıklayıcı ve türkçe olacaktır.  
- İhale komisyonunun gerek görmesi halinde ihalenin her aşamasında idare tarafından, katalog sunan istekliden  numune de istenebilecektir. Numune istenmesi halinde istekli en geç 3 (üç) iş gününde idareye teslim edecektir. Yapılan numune talebinin istekli tarafından zamanında karşılanmadığı takdirde isteklinin ilgili kalemin yer aldığı kısıma ait teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#İlangovtr Basın no ILN01942540