Resmi İlan

İş Güvenliği Uzmanı (Kısmi Zamanlı Olarak) Hizmeti Alınacaktır

52'nci Bkm.Fb.Md.Lüğü Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları

1 KISIM KISMİ ZAMANLI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1325160 
1-İdarenin
a) Adı : 52'NCİ BKM.FB.MD.LÜĞÜ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : Yolboyu mahallesi KAYAPINAR/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4123233425 - 4123233405
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : 1 KISIM KISMİ ZAMANLI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMET ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KISIM KISMİ ZAMANLI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMET ALIM İŞİ-1476 Saat- 1 Kişi (01 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 250 İş Günü)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 52. FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ YOLBOYU/PİRİNÇLİK/DİYARBAKIR
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.12.2023 - 13:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 52. FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI YOLBOYU/PİRİNÇLİK/DİYARBAKIR
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İş Güvenliği Uzmanı İçin; İstekli gerçek kişi ise ; İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi (en az B sınıfı), Tüzel Kişilik ise Bakanlıkça verilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yetki Belgesini ve görevlendirilen iş güvenlik uzmanının İş güvenliği uzmanlık sertifikasını teklifleri ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 
 

#ilangovtrBasın No ILN01939940