Görüş Bildir

Konaklamalı bakım ve rehabilitasyon hizmetleri verilecek

Konaklamalı bakım ve rehabilitasyon hizmetleri verilecek

"Konaklamalı bakım ve rehabilitasyon hizmetleri" kapsamında, sağlık bakımı, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon, kaplıca tedavisi, yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetleri verilecek.

Sağlık Bakanlığının "konaklamalı bakım ve rehabilitasyon hizmetleri" kapsamında, sağlık bakımı, tıbbi ve sosyal rehabilitasyon, kaplıca tedavisi, yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetleri verilecek.

Ruhsat verilen tesislerde söz konusu hizmetler, ayrı ayrı ya da birlikte yürütülebilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Konaklamalı Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" taslağı hazırlandı.  Yönetmelik taslağında, konaklamalı bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin kapsamı, bu hizmetlerin sunulduğu tesislerin taşıması gereken fiziki şartlar ve asgari personel standartları ile ruhsatlandırılmalarına, faaliyetlerine ve denetlenmelerine ilişkin esaslar belirlendi.

Taslak yönetmeliğe göre konaklamalı bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, müstakil olarak, konaklama tesisleri bünyesinde, yaşlı ve engelli bakım tesisi bünyesinde Bakanlığın izniyle sunulabilecek.

Konaklamalı bakım ve rehabilitasyon hizmetleri müstakil olarak verilebilecek. Konaklama hizmetinin yanında sağlık bakımı, tıbbi rehabilitasyon, sosyal rehabilitasyon, kaplıca tedavisi, yaşlı ve engellilere yönelik bakım ve rehabilitasyon hizmetleri ayrı ayrı veya birlikte bir sağlık tesisi ile iş birliği yapılarak veya Bakanlığın planlamalarına uygun olarak hizmetlerin sunumu için gerekli fiziki standartlar ile asgari personel standartları tek başına sağlanarak yürütülebilecek.

Konaklama tesisi bünyesinde, aynı il içerisinde olmak kaydıyla, konaklama tesisi veya sağlık kuruluşu sahipliğinde, karşılıklı iş birliği yapılarak ve sağlık tesisinin mevcut hekim kadro ve kapasiteleri kullanılarak sunulabilecek.

Yaşlı ve engelli bakım tesisi bünyesinde ise mevcut kapasitesiyle veya aynı il içerisindeki sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak, sağlık tesisinin mevcut hekim kadro ve kapasiteleri kullanılarak yapılabilecek.

Konaklama tesislerindeki diğer birimlerin çalışma saatleri, merkezin çalışma programı ve saatleriyle uyumlu olarak düzenlenecek.

Merkezler, açıldıkları kompleksin dışına taşınamayacak. Bu merkezler uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almak kaydıyla sağlık turizmi faaliyeti gösterebilecek.

Hekim bulunması zorunlu olacak        

Merkezlerde, mesul müdür olarak bir hekim bulunmak zorunda olacak. Mesul müdürün çalışma saatleri dışında merkezde bir nöbetçi hekim bulunması gerekecek.

Müstakil merkezlerden planlama kapsamında izin verilenlerde mesul müdür ve nöbetçi hekimlerin dışındaki hekim, uzman hekimlerin yabancı olması veya özel sağlık kuruluşlarıyla sözleşme yapılarak çalıştırılması zorunlu olacak. Merkezlerde, "Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" çerçevesinde de yabancı sağlık meslek mensubu çalışabilecek.

"En az 50 yatak kapasitesi olacak"

Konaklamalı bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, en az 50 yatak kapasitesini sağlamak kaydıyla sunulabilecek.

Merkezlerde, acil hallerde kendi hastalarına ilk yardım, temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği hizmetlerinin verilebildiği acil sağlık birimi oluşturulacak. Kaplıca tedavisi ve benzeri hizmetlerin verilmesi halinde ise bu merkezlerin Kaplıcalar Yönetmeliği'ne göre oluşturulması ve ruhsat alınması zorunluluğu olacak.

Kompleksin konaklama bölümlerinde engelliler için ilgili mevzuata uygun olarak gerekli düzenlemelerin yapılması, her bir konaklama odasında merkezi çağrı sistemi veya butonunun bulunması ve her konaklama odasında en az bir adet tercihen yatak başı oksijen sistemi veya oksijen tüpü bulunması zorunlu tutulacak. Kompleks içerisinde, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine destek amacına yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere izin verilebilecek.

Merkezlerde ve konaklama alanlarında, koridorlar sedye ile hasta dolaşımının rahat sağlanacağı genişlikte olacak. Yatağa bağımlı kişilere hizmet sunulması halinde hastanın sedye ile taşınmasını sağlayacak nitelikte en az bir sedye asansörü bulundurulacak.

"Bakanlıkça ruhsatlandırılacak"

Merkezlerde, tıbbi laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri aynı il içerisindeki diğer sağlık kuruluşlarından satın alma yoluyla temin edilebilecek.

Her türlü kayıt işlemi, bilgisayar ortamında veya ihtiyaca göre yazılı kayıt sistemiyle tutulacak. Mevcut yedekleme sisteminden günlük, haftalık, aylık ve yıllık olmak üzere veriler yedeklenecek.

Konaklamalı bakım ve rehabilitasyon hizmetleri Bakanlıkça ruhsatlandırılacak. Müstakil merkez açılışına, Bakanlıkça yapılan uzman hekim planlaması çerçevesinde uygun bulunması kaydıyla izin verilecek. Ruhsat, faaliyet izni tarihinden itibaren altı ay içerisinde faaliyete başlamayan merkezler ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm yatırım belgesi iptal edilen konaklama tesislerinin ruhsatı Bakanlıkça iptal edilecek. Merkezlerin sahip değişikliği halinde ruhsatname, faaliyet izni iptal edilecek ve yeniden başvuru yapılacak.

"Medya aracılığıyla reklam yapılamayacak"

Merkezler tarafından yurt içinde basın yayın veya sosyal medya aracılığıyla reklam yapılamayacak. Merkezler, sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikte bilgilendirme yapabilecek. Bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yanıltıcı, abartılı, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmamış bilgilere ve talep yaratmaya yönelik açıklamalara yer verilemeyecek.

Merkezler tarafından her türlü yayın mecralarında yer alan sağlık bilgileri, konusuna göre yetkili sağlık meslek mensupları tarafından verilmek zorunda olacak. Bilgilendirme ve tanıtımlar, hastayı ilgili tesise doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek içerik taşımayacak.

Yönetmeliğe uygun olarak ruhsat, faaliyet izin belgesi almadan hizmet verilmesi halinde, Valilikçe faaliyeti durdurulacak ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak.